Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”

 

I.          PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GIERAŁTOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na 2020r.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy określonych w art.7 ust.1 pkt. 19 i art.9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Natomiast art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XV/118/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 listopada 2020r.

II.         FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY

 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zlecanie realizacji zadań odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. W 2020 roku przeprowadzono cztery otwarte konkursy ofert.

 

 1. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dotacje, w łącznej kwocie 130 000,00 zł, otrzymało sześć organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji 6 zadań:

 

Nazwa

organizacji pozarządowej

 

Nazwa zadania publicznego

Kwota  dotacji

 

Klub Abstynentów „Stokrotka”

Promocja trzeźwego stylu życia

 

21 000

 

Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej „TĘCZA”

Na wyciągnięcie ręki

 

8 000

Fundacja „Arka Noego”

Bezpieczna Przystań

 

6 500

LKS  Tempo Paniówki

 

Integracja społeczeństwa poprzez sport i rekreacja pomocą w zwalczaniu patologii społecznych

10 000

LKS Jedność 32 Przyszowice

Z pływaniem i piłką nożną przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym

62 000

Klub Sportowy Garda Gierałtowice

Z dala od nałogów poprzez sportowy tryb życia

22 500

 

2. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dotacje, w łącznej kwocie  87 000,00 zł, otrzymało pięć organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji 5 zadań.

           

Nazwa

organizacji pozarządowej

 

Nazwa zadania publicznego

Kwota  dotacji

 

LKS  Gwiazda  Chudów

Piłkarskie marzenia - szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie  piłce nożnej

13 000

LKS  35 Gierałtowice

 

Dziecięca  sekcja piłki nożnej

 

19 500

LKS  Tempo Paniówki

 

Szkolenie sportowe mieszkańców Sołectwa Paniówki

 

13 000

LKS  Jedność 32 Przyszowice

 

Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej

 

28 500

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne

Akademia Piłki Nożnej

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną w sekcji APN Paniówki

13 000

 

3. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury dotacje, w łącznej kwocie 5 000,00 zł, otrzymały dwie organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji 2 zadań.

Nazwa

organizacji pozarządowej

 

 

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji

Kółko Rolnicze Gierałtowice

Nasz dom i ogród to nasza ostoja i wizytówka

1 000

Towarzystwo Miłośników Przyszowic

Ocalić od zapomnienia

4 000

 

           

 1. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w ochrony zdrowia udzielono jednej dotacji:

Nazwa

organizacji pozarządowej

 

 

Nazwa zadania publicznego

 

Kwota dotacji

 

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o.

Nieodpłatne udostępnienie krytej pływalni niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Gierałtowice, celem poprawy ich stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej.

4 998,50

 

 

 1. W trybie pozakonkursowym (tzw. małe dotacje), udzielono czterech dotacji:

a/ na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

 • LKS  Tempo Paniówki na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie piłki nożnej – drużyna trampkarzy” - w kwocie 4 000 zł,
 • LKS  Jedność 32 Przyszowice na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem, „Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Gierałtowice”  - w kwocie 6 000 zł,
 • KS GARDA Gierałtowice na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich turniejach bokserskich”-  5 200 zł.

 

b/ z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 • LKS  Jedność 32 Przyszowice na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem, „Półkolonie z Jednością””  - w kwocie 2 800 zł.

 

Łącznie w 2020 roku Wójt Gminy Gierałtowice zawarł z organizacjami pozarządowymi 18 umów, na kwotę 244 998,50 zł.  Wszystkie zadania zostały rozliczone. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 7 924,28 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej część dotacji.

 

 

III.        POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY

 

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez:

 1. nieodpłatne użyczanie organizacjom samorządowym lokali na siedziby w budynkach znajdujących się w zasobach Gminy Gierałtowice,
 2. nieodpłatne udostępnianie sali, na spotkania i organizowane imprezy, w budynkach znajdujących się w zasobach Gminy Gierałtowice,
 3. prowadzenie na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zakładki „Organizacje pozarządowe”, zawierającej bazę danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy, informacje o ogłaszanych przez Wójta Gminy  konkursach na realizacje zadań publicznych, ich rozstrzygnięciach oraz ogłoszenia o prowadzonych konsultacjach społecznych,
 4. publikowanie informacji o organizowanych przedsięwzięcia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w „Wieściach Gminy Gierałtowice”,
 5. konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy  - w 2020 roku poddano pod konsultację 20 projekty uchwał,
 6. patronat nad imprezami organizowanymi przez organizacje lub  prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, poprzez: udzielanie wsparcia technicznego i organizacyjnego, przekazywanie własnych materiałów promocyjnych, zakup nagród, pucharów, medali

dot. m.in. przedsięwzięć:

 

Organizacja

 

Działanie

Polski Związek Filatelistów

Oddział w Zabrzu

58 Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny

„Iława – Kraina Warmii i Mazur”

Klub Abstynentów Stokrotka

 

Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich TATRY 2020

KGW w Przyszowicach

 

Kiermasz Wielkanocny w Skansenie w Chorzowie „Wielkanoc po śląsku”

Związek Górnośląski

Koło Gierałtowice

Koncert Muzyki Organowej

Sztab WOŚP w Gierałtowicach

 

Finał WOŚP

 

 

V.        PODSUMOWANIE

 

Programu Współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi ma na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami.

Współpraca między samorządem Gminy Gierałtowice a organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, rzetelności i jawności.

Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym, pozytywnie wpłynęły na kontakty i wzajemne relacje.

Przedstawione w pkt. II i III informacje z realizacji Programu wskazują na zrealizowanie założeń współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi.

 

Gierałtowice, 14.04.2021r                            

Sporządziła:

insp. Grażyna Płaszczyk