Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w miejscowości Paniówki w rejonie ul. Gliwickiej.

                                                                                                Gierałtowice, dnia 11.10.2021r.

PPG.6733.38.2021.GN

O B W I E S Z C Z E N I E

 

          Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm./,

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

 

że na wniosek Pana Seweryna Urbańskiego, „PAN-GAZ Częstochowa” S.A., ul. Ogrodowa 65, 42-200 Częstochowa działającego z pełnomocnictwa Inwestora PSG Sp. z. o.o.,
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu
w miejscowości Paniówki w rejonie ul. Gliwickiej”

 

lokalizacja inwestycji na działkach nr: 7, 8, 930/48, 931/48, 869/52, 1244/52, 1335/52, 19/55, 920/55, 705/38, 921/55, 1336/52, 1337/52, 1338/52 (k.m. 1, obręb Paniówki)

 

Akta niniejszej sprawy zostaną udostępnione stronom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, po zgłoszeniu tego faktu pod nr tel.
32/30 11 354 lub drogą elektroniczną pod adresem

Strony mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia pisemne na adres tutejszego urzędu lub elektronicznie na adres: z wyróżnikiem sprawy w postaci jej sygnatury w tytule maila. W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

PDFBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu .pdf (356,74KB)

 

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia:

 

Referat  Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,  pok. 109,  tel.: (032) 30 11 371-372,354  e-mail: pp@gieraltowice.pl