Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Protokół z dnia 20 października 2021 roku ​​​​​​​ z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

PROTOKÓŁ

z dnia 20 października 2021 roku
 

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice

w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od  8 października 2021r. do 18 października  2021r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

 

Zgonie z:

- uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

- zmienioną uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2019 r.

 

projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej umieszczono na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe” wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 1057 ze zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.