Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice - 02.11.2021 r.

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

 Nr 0050.222.2021 z dnia 02.11.2021r.

 

w sprawie:  wyboru formy przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych

                 ustalenia wysokości wadium oraz powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie:

  • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372),
  • art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899),
  • § 7 ust. 1 uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 maja 2018r. poz.3322,  ostatnia zmiana Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 października 2020r. poz. 7280),
  • § 4 ust. 2, § 8 ust. 2 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490),
  • Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.200.2021 z dnia 14 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

      Z A R Z Ą D Z A M

§ 1

Przeprowadzić I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gierałtowice – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Powołać Komisję Przetargową w składzie:

1. Maria Kuczera - przewodniczący

2. Józef Długaj -członek

3. Agnieszka Lazarowicz - członek

4. Barbara Kubicka - członek

5. Aleksandra Kuś - członek

 

do przeprowadzenia w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48a przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wyciąg z ogłoszenia podlega opublikowaniu w dodatku gliwickim do Dziennika Zachodniego.   

  

 § 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

 

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZałącznik do zarządzenia nr 0050_222_2021_z dnia 02_listopada_w sprawie ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.pdf (472,47KB)