Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XLII/303/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-11-2021 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr IFIII.4131.1.52.2021 Wojewody Śląskiego

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z poźn. zm.),

§ 1. Postanawia się zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.52.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 12 listopada 2021 roku stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/289/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 października 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki – Etap I - w zakresie w jakim odnosi się ono do części tekstowej zawartej w § 7 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XL/289/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 października 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki – Etap I.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLII/303/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-11-2021 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr IFIII.4131.1.52.2021 Wojewody Śląskiego.pdf

DOCXUzasadnienie XLII/303/2021.docx