Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XLII/300/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gierałtowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2, ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, zmiana Dz. U. z 2021r. poz. 1834), art.18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz.1834), § 1 pkt. 3, § 6 i załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960),

§ 1. Ustalić miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Gierałtowice Leszka Żogały w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 250 złotych,
2) dodatek funkcyjny w wysokości 3 150 złotych,
3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 4 020 złotych,
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gierałtowice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021r.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XLII/300/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gierałtowice.pdf