Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - Budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej  SN w Chudowie przy ul. Dworcowej” lokalizacja inwestycji na działce nr: 1751/179 (k.m. 15, obręb Chudów)

Gierałtowice, dnia 15.12.2021r.

PPG.6733.39.2021.GN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 741/, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735/,

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 15.12.2021r. wydana została decyzja nr 44/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej  SN w Chudowie przy ul. Dworcowej” lokalizacja inwestycji na działce nr: 1751/179 (k.m. 15, obręb Chudów)

 

na rzecz Inwestora – TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Bajerkiewicz, PPU „BUDOMONT-7”
Sp. z. o.o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska

 

Treść decyzji zostanie udostępniona stronom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, po zgłoszeniu tego faktu pod nr tel. 32/30 11 354 lub droga elektroniczną pod adresem

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAC DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJACE TO ŻĄDANIE.

 

PDFObwieszczenie - budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej SN w Chudowie.pdf (351,51KB)

 

 

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia: