Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku.

 

Załącznik do zarządzenia Nr  0050.254.21

Wójta Gminy Gierałtowice 

z 20 grudnia 2021r.

 

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku

§ 1. Rodzaj i cel zadania publicznego

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym — przeciwdziałanie narkomanii.

Celem zadania jest:

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem, m.in. poprzez spotkania terapeutyczne i pomocowe z tymi osobami,
 2. udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, m.in. poprzez udzielanie konsultacji i porad indywidualnych członkom rodzin osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem.

 

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiazywanie problemów alkoholowych.

Celem zadania jest:

 1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny,
 2. pomoc psychologiczna, terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy.

 

 1. Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących (m.in.: turniejów, zawodów, obozów) dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Celem zadania jest:

 1. rozwój i doskonalenie sprawności fizycznej, odnowę sił psychofizycznych, aktywny wypoczynek lub popularyzację walorów rekreacji ruchowej w celu minimalizowania występowania negatywnych zjawisk społecznych wśród uczestników zadania,
 2. wyrabianie wśród uczestników zadania nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia.

Przy realizacja zadania publicznego realizatorzy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania aktualnych przepisów wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz regulacji i wytycznych rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w tym zakresie. Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży korzystającym z zajęć sportowych, objętych przedmiotowymi zadaniami publicznymi w związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

§ 2. Podmioty uprawnione do składania ofert

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Wysokość środków publicznych

Na realizację zadania określonego w § 1 zaplanowano w 2022 rok kwotę w wysokości 140 000 zł.

§ 4. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotowane mogą być zadania realizowane na terenie Gminy Gierałtowice lub na rzecz jej mieszkańców.
 2. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
 1. realizacji projektów finansowanych z budżetu Gminy Gierałtowice z innego tytułu;
 2. deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 3. kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
 4. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 5. działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 2. Przyznając dotację, Wójt Gminy Gierałtowice może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu Gminy Gierałtowice.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
 4. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.

 

§ 5. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty  

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
 2. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
 3. Oferent  zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitych kosztów realizacji zadania, przy czym wkład finansowy (ze środków finansowych  własnych lub pochodzących z innych źródeł) nie może być mniejszy niż 2% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Tym samym oferent może wykazać do 8% niefinansowy wkład własny (praca wolontariuszy, nieodpłatna praca członków organizacji).

 1. Oferty, które będą zawierały niższy poziom wkładu własnego zostaną odrzucone na etapie oceny merytorycznej.
 2. W ofercie nie należy wskazywać kosztów wkładu niefinansowego rzeczowego, a jedynie wkład niefinansowy osobowy (część V.B pkt. 3.2. oferty).
 3. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
 1. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności. Aktualnego odpisu z KRS-u pobrany z systemu internetowego nie musi być opatrzony żadnymi pieczęciami oraz podpisami;

Uwaga:

Wszystkie strony załączników składanych w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do takiego potwierdzania uprawnione. Ponadto, każda strona musi być opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby, które zgodnie z zapisem w KRS lub innym dokumentem prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, oferta winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem funkcji, jaką ta osoba pełni w organizacji.
 2. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w punktach (1-7) będą odrzucane.
 3. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty o braki formalne, w terminie do 3 dni od daty powiadomienia Oferentów wiadomością sms, mailem lub telefonicznie.
 4. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2022 roku godz. 15.00,  w Kancelarii Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice. 

 

§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Gierałtowice w drodze zarządzenia.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
 3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu.
 4. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
 1. merytoryczne (w szczególności: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań, wykazanie zbieżności celu ze zidentyfikowanymi potrzebami, jasne określenie grupy docelowej, przewidywana liczba odbiorców, liczba godzin zajęć, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, możliwość osiągnięcia zakładanych rezultatów) – zakres punktacji  0- 14 pkt;
 2. finansowe (w szczególności: spójność kosztorysu z zaplanowanymi działaniami i harmonogramem, adekwatność zaplanowanych w budżecie stawek do cen rynkowych, stawka za godzinę prowadzenia zajęć, przejrzystość konstrukcji budżetu)  – zakres punktacji  0 - 8 pkt; 
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób zaangażowanych w jego realizację (w szczególności: doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, dysponowanie kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania) - zakres punktacji  0- 6 pkt; 
 4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – zakres punktacji  0-  5 pkt; 
 5. planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – zakres punktacji  0- 5 pkt; 
 6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, (w szczególności: rzetelność we współpracy, terminowość, sposób rozliczenia, informowanie, promowanie) - zakres punktacji  0 - 2  pkt;
 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
 2. W konkursie może być wyłoniona więcej niż jedna najkorzystniejsza oferta w danym zakresie.
 3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gierałtowice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.  Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice

 

§ 7. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania powinna rozpocząć się i zakończyć w okresie od 1 lutego do 31 grudnia  2022 roku.
 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie  o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 3. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników, tj.: kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzonej za „zgodność z oryginałem”  oraz (w przypadku, gdy wysokość przyznanej dotacji jest niższa od wnioskowanej); 
   a)   zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 1. zaktualizowanego harmonogramu ,
 2. zaktualizowanego opisu poszczególnych działań zadania.   

Dokumenty należy dostarczyć niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu do Referatu Organizacyjno-Kadrowo-Płacowego Urzędu Gminy Gierałtowice.

 1. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki, po złożeniu przez oferenta wszystkich wymaganych dokumentów.
 2. W okresie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Jeżeli dany rodzaj kosztu wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego kosztu o więcej niż 50%.
 3. Zmiany w zestawieniu kosztów realizacji zadania powyżej 50,00% wymagają pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy oraz w przypadku akceptacji wymagają sporządzenia przez Zleceniodawcę aneksu do umowy.
 4. Pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy wymaga utworzenie nowej pozycji w zestawieniu kosztów realizacji zadania w ramach otrzymanej kwoty dotacji. Niniejsza forma w przypadku akceptacji wymaga sporządzenia przez Zleceniodawcę aneksu do umowy.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).
 6. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).
 7. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne, ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

 

§ 8. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 1. W roku 2020 na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano kwotę 132 800,00 zł.
 2. W roku 2021 na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano kwotę 130 000,00 zł.

 

§ 9. Informacje dodatkowe

 1. Formularz oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór umowy i sprawozdania   dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice w zakładce Konkursy ofert – wzory druków.
 2. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Organizacyjno-Kadrowo-Płacowego Urzędu Gminy (tel. 32 30 11 307).
 3. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 

DOCWzor_oferty.doc (151,50KB)