Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

UCHWAŁA NR XLI/292/2021

RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 194)

Rada Gminy Gierałtowice uchwala co następuje:

§ 1.  

 1. Ustanawia się nagrodę Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
 2. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, mieszkańcom Gminy Gierałtowice.
 3. Nagroda ma wymiar finansowy i wypłacana jest jednorazowo, za osiągnięcia artystyczne uzyskane w roku kalendarzowym, za który przyznaje się nagrodę.
 4. Wypłaty nagrody dokonuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata.
 5. Dopuszcza się możliwość nieprzyznania w danym roku kalendarzowym żadnej nagrody.
 6. Wójt Gminy Gierałtowice przyznaje narody do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie danego roku.

§ 2.  

Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna za zajęcie od pierwszego do  trzeciego miejsca lub uzyskania tytułu laureata lub finalisty: w festiwalach,             konkursach,    przeglądach     o zasięgu             krajowym        lub międzynarodowym.

§ 3.  

Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Gierałtowice z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 1. dyrektora instytucji  kultury;
 2. dyrektora szkoły lub dziekana uczelni wyższej;
 3. zainteresowanej osoby fizycznej;
 4. rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

§ 4.  

 1. Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć  w kancelarii Urzędu Gminy Gierałtowice lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy Gierałtowice, w terminie do 31 stycznia roku, w którym nagroda ma być przyznana.
 2. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
 3. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą osiągnięte sukcesy i nagrody.
 4. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały.

Strona 1

§ 5.  

 1. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
 1. złożenia po terminie;
 2. braku zgody lub rezygnacji kandydata;
 3. braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.

§ 6.  

 1. Przyznanie nagrody następuje w  drodze zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice.
 2. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 8.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

  

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Szary

 

PDFUchwała 292_nagroda wójta _twórczość artystyczna.pdf (409,85KB)
DOCXUchwała 292_nagroda wójta _twórczość artystyczna.docx (29,06KB)
DOCXWniosek.docx (20,86KB)