Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • kultury i sztuki,
 • ochrony zdrowia,

których realizacja odbędzie się w 2022 roku.

 

I. Informacje ogólne

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie dwóch członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej, powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby, reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 3. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  może zgłosić tylko jednego kandydata.
 4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.
 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Gierałtowice w drodze zarządzenia.
 6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących  udział w danym konkursie ofert;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności  i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

III. Zadania członka komisji konkursowej

 1. udział w posiedzeniach komisji;
 2. zapoznanie się z ofertami;
 3. ocena  formalna i  merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
  w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
 4. określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Gierałtowice, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 19 stycznia 2022 roku.

Wszelkich informacji udziela Referat Organizacyjno-Kadrowo-Płacowy Urzędu Gminy Gierałtowice, tel. 32 30 11 307.

 

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc