Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - Budowa linii kablowej średniego napięcia w Paniówkach na działce nr 1079/126.

Gierałtowice, dnia 17.02.2022r.

PPG.6733.01.2022.GN

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

          Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm./,

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,
 

że na wniosek Pana Andrzeja Szczuki, „Projekt-Solartechnik Group” Sp. z. o.o., ul. Metalowców 15A, 44-109 Gliwice działającego z pełnomocnictwa Inwestora Polskiej Grupy Górniczej S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

„Budowa linii kablowej średniego napięcia w Paniówkach
na działce nr 1079/126”

 

Akta niniejszej sprawy zostaną udostępnione stronom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, po zgłoszeniu tego faktu pod nr tel.
32/30 11 354 lub drogą elektroniczną pod adresem Strony mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia pisemne na adres tutejszego urzędu lub elektronicznie na adres:

 

 

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia: 22.02.2022 r.

 

 

PDFObwieszczenie - Budowa linii kablowej średniego napięcia w Paniówkach na działce nr 1079/126.pdf (299,83KB)Referat  Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,  pok. 111,  tel.: (032) 30 11 371, 372, 354  
e-mail: pp@gieraltowice.pl