Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

                                            

Program współpracy GMINY GIERAŁTOWICE z organizacjami pozarządowymi NA 2022 ROK

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Podstawą „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zmianami).
 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
 1. „Ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Gierałtowice,
 3. „Wójcie Gminy” – rozumie się przez to Wójta Gminy Gierałtowice,
 4. „Radzie Gminy” – rozumie się przez to Radę Gminy Gierałtowice,
 5. „organizacjach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rozdział II

Cel główny i cele szczegółowe programu

 1. Celem głównym Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego - wzmocnienie roli  organizacji w realizacji zadań publicznych, podnoszenie ich efektywności oraz jakości  prowadzonych przez nie działań
 2. Celami szczegółowymi Programu są:
 1. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,
 2. racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
 3. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańcom Gminy,
 4. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
 5. uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
 6. integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych.

Rozdział III

Zasady współpracy

Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

 1. pomocniczości, polegającej na wspieraniu działalności organizacji oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych,
 2. suwerenności stron, co oznacza, że zarówno Gmina, jak i organizacje podejmujące współpracę zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie,
 3. partnerstwa, co oznacza, że organizacje uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych,
 4. efektywności, co oznacza, że zarówno Gmina, jak i organizacje współpracując ze sobą w wykonywaniu zadań będą dbać, aby zadania te były wykonane z jak najlepszym rezultatem dla dobra społeczności lokalnej,
 5. uczciwej konkurencji, rzetelności i  jawności, polegającej na obowiązku wzajemnego udostępniania przez  Gminę oraz organizacje niezbędnych informacji służących realizacji określonych zadań oraz realnego szacowania kosztów przedstawionych w ofertach i harmonogramach.

Rozdział IV

Zakres przedmiotowy

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest:

 1. realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,
 2. podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
 3. określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
 4. konsultowanie projektów uchwał Rady Gminy na etapie ich tworzenia.

 

Rozdział V

Formy współpracy

1. Gmina podejmuje współpracę z organizacjami w formie:

 1. zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie, w formie wspierania lub powierzania wykonywania zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
 2. publikowania istotnych informacji o działalności organizacji na stronach internetowych Urzędu Gminy, w mediach społecznościowych   oraz w „Wieściach Gminy Gierałtowice”,
 3. udzielania, w miarę możliwości, wsparcia technicznego, organizacyjnego i szkoleniowego w zakresie określonym programem,
 4. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych,
 5. przekazywania organizacjom, w miarę możliwości, materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 6. prowadzenia wspólnych przedsięwzięć lub obejmowaniem patronatem imprez organizowanych przez organizacje,
 7. konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego, stanowionych przez Radę Gminy, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia  30 września 2010 r w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2019 r.

 

Rozdział VI

Priorytetowe zadania publiczne

Ustala się następujące zadania, jako priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacją prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie:

 1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 1. organizowanie konkursów, wystaw, koncertów, prelekcji na terenie Gminy,
 2. udział w festiwalach, przeglądach i konkursach oraz innych przedsięwzięciach kulturalnych,
 3. organizowanie przedsięwzięć prezentujących i pielęgnujących dorobek kulturowy Gminy i regionu,
 4. wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dorosłych, dzieci i młodzieży.

 

 1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 1. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - organizacja zajęć treningowych, obozów, zgrupowań,
 2. organizacja lub udział w rozgrywkach, zawodach, turniejach, imprezach sportowych i rekreacyjnych.

 

 1. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny:
 1. profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
   
 2. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 3. wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Rozdział VII

Okres i sposób realizacji Programu oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizacje

 1. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy w 2022 roku.
 3. Zlecanie realizacji zadań organizacjom odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można realizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych.
 4. Otwarty konkurs ofert ogłasza Wójt Gminy i przeprowadzany jest w oparciu o przepisy ustawy.
 5. Do oceny ofert złożonych przez organizacje powołana zostanie Komisja Konkursowa.
 6. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
 7. Wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 8. Szczegółowe zasady przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji określa umowa oraz odrębne przepisy.
 9. Na wniosek organizacji Wójt Gminy może zlecić tej organizacji, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego  zgodnie z art.19a Ustawy.
 10. W 2022 roku na realizacje zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się kwotę w wysokości, co najmniej  200 000,00 złotych. Powyższe środki zaplanowane zostaną w budżecie Gminy na 2022 rok.

 

Rozdział VIII

Sposób oceny realizacji Programu

Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:

 1. liczba ofert złożonych w trybie konkursowym, pozakonkursowym, w tym liczba organizacji składających ofertę,
 2. liczba zawartych umów na realizację zadania,
 3. liczba umów, które nie zostały zrealizowane,
 4. wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
 5. liczba dotacji przyznanych w trybie „małych dotacji”,
 6. liczba prowadzonych wspólnych przedsięwzięć, imprez, na które przekazano materiały informacyjno-promocyjne lub objęto patronatem,
 7. liczba konsultowanych z organizacjami projektów aktów normatywnych.

 

Rozdział IX

Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji

 1. Projekt Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok powstał na bazie Programu na rok 2021.
 2. Za jego przygotowanie odpowiedzialny jest Referat Organizacyjno-Kadrowo-Płacowy Urzędu Gminy.
 3. Program został opracowany po konsultacjach, przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia  30 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2019 r.
 4. Projekt programu został umieszczony 8 października 2021 roku na okres 7 dni, na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii. Z przebiegu konsultacji został sporządzony protokół, który umieszczono na stronie internetowej Gminy Gierałtowice w dniu 19 października 2021 roku.

Rozdział X

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Gminy oraz osoby reprezentujące organizacje.
 2. Osoby reprezentujące organizacje wybierane są spośród kandydatur zgłoszonych przez te organizacje, w odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy adresowane do ogółu organizacji prowadzących działalność na terenie Gminy.
 3. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie, ani urzędnicy, którzy byliby w jakiś sposób związani z taką organizacją.
 4. Imienny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Wójt Gminy w formie zarządzenia.
 5. Komisja:
  1. obraduje na posadzeniach zamkniętych, które zwołuje i prowadzi jej przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji,
  2. dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej, zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu,
  3. prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 osób. Uczestnictwo w Komisji jest nieodpłatne i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy.

 

 

PDFProgram współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.pdf (335,88KB)