Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gierałtowice - 11 marzec 2022 r.

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

 Nr 0050.54.2022 z dnia 10.03.2022r.

w sprawie:  wyboru formy przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych,

                 ustalenia wysokości wadium oraz powołania Komisji Przetargowej

         

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 t.j.),
 • art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 , art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 t.j.),
 • § 4 ust. 2 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości      (Dz. U. z 2021r. poz. 2213).

 

      Z A R Z Ą D Z A M

 

§ 1

Przeprowadzić I przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gierałtowice, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 • część nr 96 o powierzchni 0.2154 ha, km. 21, obręb Przyszowice,  KW GL1G/00061019/8;
 • część nr 939/223 o powierzchni 0.5282 ha, km. 1, obręb Paniówki, KW GL1G/00037755/2;

  – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Powołać Komisję Przetargową w składzie:

1. Maria Kuczera - Przewodniczący

2. Józef Długaj-Z-ca Przewodniczącego

3. Barbara Kubicka - Członek

4. Anna Woźnica-Marcisz - Członek

5. Aleksandra Kuś – Członek

§ 3

Komisja ma na celu przeprowadzenie w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48a I przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia. Komisja przetargowa przeprowadza przetarg zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 poz. 2213).

 

 § 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

Do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

     Nr 0050.54.2022 z dnia 10.03.2022r.

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę

 nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gierałtowice

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

 1. Działka nr 96 w części o powierzchni 0.2154 ha, sklasyfikowana jako ŁIV,  karta mapy 21, położona w obrębie Przyszowice.

Nr księgi wieczystej: GL1G/00061019/8. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów i zobowiązań.

Czynsz wywoławczy:  21,11

Okres dzierżawy: od 01.06.2022r. do 31.12.2024r.

Wysokość wadium: 4,00 zł.

Nieruchomość w kształcie trójkąta. Położona przy drodze wewnętrznej gminnej od ul. Gliwickiej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi tereny rolne - łąki, pastwiska i zadrzewienia – symbol 21RZ.  

https://gieraltowice.e-mapa.net/?identifyParcel=240503_2.0004.AR_21.96

 

 1. Działka nr 939/223 w części o powierzchni 0.5282 ha, sklasyfikowana jako RV – 0.2432 ha, RVI – 0.2029 ha, ŁV – 0.0821 ha, karta mapy 1, położona w obrębie Paniówki.

Nr księgi wieczystej: GL1G/00037755/2. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są wpisów i zobowiązań.

Czynsz wywoławczy: 21,49 zł

Okres dzierżawy: od  01.06.2022r. do 31.12.2024r.

Wysokość wadium: 4,00 zł.

Nieruchomość w kształcie prostokąta, położona przy ul. Skotnickiej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi w części tereny rolne – uprawy polowe – symbol 2R oraz tereny rolne – łąki , pastwiska i zadrzewienia – symbol 1RZ.

https://gieraltowice.e-mapa.net/?identifyParcel=240503_2.0003.AR_1.939/223

 

- Czynsz dzierżawny płatny będzie do 15 września każdego roku trwania umowy.

- Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek rolny.

- Aktualizacja opłaty następować będzie zgodnie z umową, której projekt dostępny jest w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Gierałtowice, tel. 32 30 11 364, pok. nr 116 lub poprzez email: pp@gieraltowice.pl.

 

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

 

Przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych

 odbędą się w dniu 27.04.2022 roku

  w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach

 przy ul. Ks. Roboty 48a, odpowiednio:

 

 1. działka nr 96 o godz. 9.00
 2. działka nr 939/223 o godz. 9.40

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w pieniądzu (PLN) z podaniem tytułu wpłaty określającym numer geodezyjny nieruchomości, przelewem na konto Urzędu Gminy w Gierałtowicach w PKO BP S.A. nr 80 1020 2313 0000 3102 0653 0382.
 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 21.04.2022r.
 3. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Gierałtowice.
 4. Wpłacone przez oferenta wadium, który przetargu nie wygra zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
 6. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy, co stanowi w szczególności nie stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy dzierżawy.  
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 8. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz z projektem umowy dzierżawy gruntu. Projekt umowy dzierżawy dostępny jest w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami pok. 116, w godzinach pracy urzędu.
 9. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
 1. Dowód wpłaty wadium,
 2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, projektem umowy dzierżawy gruntu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
 3. W przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 1. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków  lub pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie,
 1. W przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną – w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej:
 1. odpisu z KRS (oryginał lub wydruk z Internetu) – załączony odpis z KRS powinien być wydany lub wydrukowany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu ustaloną w ogłoszeniu; do odpisu powinno być dołączone oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji uczestnika przetargu, że od daty wydania lub wydrukowania odpisu z rejestru dane w nim zawarte nie uległy zmianie i do dnia przetargu dane te nie ulegną zmianie,
 2. umowy, aktu założycielskiego lub statutu wraz ze wszystkimi zmianami (kopia poświadczona za zgodność z   oryginałem przez osobę przyjmującą zgłoszenie udziału w przetargu),
 3. uchwały właściwego organu wyrażającej zgodę na przyjęcie w dzierżawę nieruchomości  (oryginał),
 4. wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami (oryginał).
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 4. Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 5. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego Gminy.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

 

 1. Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego właściwy organ, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy w Gierałtowicach informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć (par. 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
 2. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne jest zachowanie wymaganych odstępów 1,5 m między osobami oraz obecność w maseczkach. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy użyciu płynu do dezynfekcji dostępnego przy drzwiach wejściowych do budynku urzędu.
 3. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Gierałtowice, tel. 32 30 11 364, pok. nr 116 lub poprzez email: pp@gieraltowice.pl

 

Gierałtowice, dnia 10.03.2022r.