Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XLVI/346/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-03-2022 w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 12 ust. 4, ust. 5, art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice,

§ 1. 1. Określa się zakres w jakim Gmina Gierałtowice może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. W ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy oraz z wykorzystaniem dostępnych w jednostkach organizacyjnych gminy środków technicznych i możliwości kadrowych, udziela się obywatelom Ukrainy pomocy polegającej na:
a) zakwaterowaniu,

b) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego,

c) zapewnieniu środków czystości oraz środków higieny osobistej,

d) zapewnieniu niezbędnej odzieży,

e) zapewnieniu niezbędnych leków,

f) udzielaniu niezbędnej pomocy psychologicznej,

g) doradztwie oraz wsparciu organizacyjnym, rzeczowym i finansowym w dostępie do usług publicznych w zakresie pomocy społecznej i oświaty,

h) udzielaniu wsparcia organizacyjnego w dostępie do pomocy świadczonej przez organy państwa, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


3. Pomoc w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. a) – f) nie obejmuje realizacji wymienionych w nich zadań, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, chyba że przekazane na ten cel środki będą niewystarczające.

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1 może być zapewniona w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/346/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-03-2022 w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf

PDFZalacznik3 XLVI/346/2022.pdf