Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 31.03.2022 r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.62.2022 z dnia 31.03.2022r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie:

 •   art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r.
    poz. 559),
 •   art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021r.   poz. 1899),
 • § 7 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 maja 2018r. poz.3322,  ostatnia zmiana Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 października 2020r. poz. 7280).

 

 

Z A R Z Ą D Z A M

  § 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczone ewidencyjnie jako działki nr:

 • 188/1 o powierzchni 0.0010 ha, km. 12, obręb Przyszowice dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00090600/0, a prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Gierałtowice,
 • 215/67 o powierzchni 0.0051 ha, km. 13, obręb Przyszowice dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00040334/9, a prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Gierałtowice.

§ 2

Nieruchomości opisane w § 1 są zbywane na  poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działek nr 19 o powierzchni 0.0428 ha, km. 13 dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00099128/0 oraz nr 184/1 o powierzchni 0.0061 ha, km. 12 dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00095510/7, stanowiących własność Lilianny Rak.

  § 2

Zatwierdzam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach na okres 21 dni a także opublikowany na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl.  Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                          Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.62.2022

z dnia 31.03.2022r.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży_31_03_2022.pdf

     WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. t.j. z 2021r. poz. 1899 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
 •  Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 •  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, terminy wnoszenia opłat i zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 •   Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni (od 31.03.2022r. do 22.04.2022r.).
 •  Informację o zamieszczonych w wykazie działkach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach pokój 116, tel. 32 30 11 364 lub poprzez email:pp@gieraltowice.pl
 •  Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w   nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.