Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”

I. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GIERAŁTOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na 2021r.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy określonych w art.7 ust.1 pkt. 19 i art.9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Natomiast art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/198/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 listopada 2021 roku.

II. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zlecanie realizacji zadań odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. W 2021 roku przeprowadzono trzy otwarte konkursy ofert.

  1. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dotacje, w łącznej kwocie 130 000,00 zł, otrzymało sześć organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji 6 zadań:


Nazwa
organizacji pozarządowej

 

Nazwa zadania publicznego


Kwota  dotacji

 

Klub Abstynentów „Stokrotka”

Promocja trzeźwego stylu życia

 

20 000

Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej „TĘCZA”

 

Na wyciągnięcie ręki

8 000

Fundacja „Arka Noego”

Bezpieczna Przystań

 

6 500

LKS Jedność 32 Przyszowice

 

Z pływaniem przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym

 

62 000

LKS  Tempo Paniówki

Zajęcia sportowe z mieszanych sztuk walk i karate pomocą w zwalczaniu patologii społecznej i uzależnieniom

 

11 000

Klub Sportowy Garda Gierałtowice

Z dala od nałogów poprzez sportowy tryb życia

 

22 500

2. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dotacje, w łącznej kwocie  87 000,00 zł, otrzymało pięć organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji 5 zadań.

           


Nazwa
organizacji pozarządowej

 

Nazwa zadania publicznego


Kwota  dotacji

 

LKS  Gwiazda  Chudów

Piłkarskie marzenia 2021 – szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka

12 000

LKS  35 Gierałtowice

 

Dziecięca  sekcja piłki nożnej

 

20 000

LKS  Tempo Paniówki

 

Szkolenie sportowe w piłce nożnej dzieci i młodzieży Gminy Gierałtowice

14 000

LKS  Jedność 32 Przyszowice

Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej

 

31 000

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne

Akademia Piłki Nożnej

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną

10 000

 

3. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie ochrony zdrowia udzielono jednej dotacji:


Nazwa
organizacji pozarządowej

 

Nazwa zadania publicznego

 

Kwota dotacji

 

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o.

Nieodpłatne udostępnienie krytej pływalni niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Gierałtowice, celem poprawy ich stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej.

        2 990

 

4. W trybie pozakonkursowym (tzw. małe dotacje), udzielono trzech dotacji:

a/ na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

  • LKS  Jedność 32 Przyszowice na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem, „Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Gierałtowice”  - w kwocie 6 000 zł,
  • KS GARDA Gierałtowice na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem „VII Memoriał Bokserski im. Tadeusza Łady”-  w kwocie 8 000 zł.

b/ z zakresu kultury:

  • Towarzystwu Miłośników Przyszowic na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem, „Bliżej historii” - w kwocie 5 400 zł.

Łącznie w 2021 roku Wójt Gminy Gierałtowice zawarł z organizacjami pozarządowymi 15 umów, na kwotę 239 390,00 zł.  Wszystkie zadania zostały rozliczone. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 383,50 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej część dotacji.

III. POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez:

  1. nieodpłatne użyczanie organizacjom samorządowym lokali na siedziby w budynkach znajdujących się w zasobach Gminy Gierałtowice,
  2. nieodpłatne udostępnianie sali, na spotkania i organizowane imprezy, w budynkach znajdujących się w zasobach Gminy Gierałtowice,
  3. prowadzenie na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zakładki „Organizacje pozarządowe”, zawierającej bazę danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy, informacje o ogłaszanych przez Wójta Gminy  konkursach na realizacje zadań publicznych, ich rozstrzygnięciach oraz ogłoszenia o prowadzonych konsultacjach społecznych,
  4. publikowanie informacji o organizowanych przedsięwzięcia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w „Wieściach Gminy Gierałtowice”,
  5. konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy  - w 2021 roku poddano pod konsultację 13 projekty uchwał,
  6. patronat nad imprezami organizowanymi przez organizacje lub  prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, poprzez: udzielanie wsparcia technicznego i organizacyjnego, przekazywanie własnych materiałów promocyjnych, zakup nagród, pucharów, medali

dot. m.in. przedsięwzięć:

Organizacja

Działanie

Towarzystwo Miłośników Przyszowic

Bieg pamięci ze światłem pokoju

Związek Górnośląski Koło Gierałtowice

Obchody Święta Narodowego 3 Maja

KGW Paniówki, OSP Paniówki

Towarzystwo Przyjaciół Paniówek

Piknik Rodzinny w Paniówkach

OSP, Klub Abstynentów Stokrotka

Zabezpieczenie przejazdu Tour de Polone

KGW Paniówki

Piknik szczepienny w Paniówkach

OSP Gierałtowice, KGW Gierałtowice, Klub Abstynentów Stokrotka

Piknik Militarny w Gierałtowicach

Klub Abstynentów Stokrotka

Spotkanie integracyjne promujące trzeźwy styl życia

Związek Górnośląski Koło Gierałtowice, Klub Abstynentów Stokrotka, OSP Gierałtowice

Obchody Święta Niepodległości

Drużyna Harcerska z Przyszowice

Bieg na orientację „InO Niepodległościowe”

Klub Sportowy Górnik Zabrze

Klub Kibica Śląskich Miast

KGW, Rada Sołecka

Mikołajki z Przytupem w Chudowie

Stowarzyszenie GTW Gliwice

Mikołajkowe zawody wspinaczkowe


V. PODSUMOWANIE

Programu Współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi ma na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami.

Współpraca między samorządem Gminy Gierałtowice a organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, rzetelności i jawności.

Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym, pozytywnie wpłynęły na kontakty i wzajemne relacje.

Przedstawione w pkt. II i III informacje z realizacji Programu wskazują na zrealizowanie założeń współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Gierałtowice, 21.04.2022r                            

Sporządziła:

insp. Grażyna Płaszczyk