Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 24.06.2022 r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.130.2022 z dnia 24.06.2022r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie:

  • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.),
  • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.),
  • uchwały Nr L/373/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości,
  • § 7 ust. 1 uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 maja 2018r. poz.3322,  ostatnia zmiana Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 października 2020r. poz. 7280).

 

Z A R Z Ą D Z A M

  § 1

Przeznaczyć do zbycia z zasobu nieruchomości gminnych działki szczegółowo określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach na okres 21 dni oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl.  Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.130.2022

z dnia 24.06.2022r.

         WYKAZ

   NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

 

Lp

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i oraz ewidencji gruntów i budynków

 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice

 

Rodzaj zbycia

 

Cena nieruchomości

 

 

1

 

Działka nr 1786/331, pow. 0.1028 ha,

obręb Paniówki,

KW nr GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek-RIVb

 

Działka położona jest przy ul. Okrężnej i ul. Pośredniej w sąsiedztwie drogi krajowej DK 44, terenów zielonych,  leśnych oraz  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 lub nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość stanowi teren zielony, nieogrodzony i niezagospodarowany, kształt nieregularny.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna i gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej – symbol 17UM  z wyznaczoną linią zabudowy oraz w niewielkiej części tereny dróg publicznych - droga klasy „lokalna” – symbol 5KDL.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

224 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

2

 

Działka nr 1787/331, pow. 0.1097 ha, obręb Paniówki,

KW nr GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RIVb

 

Działka położona jest przy ul. Okrężnej i ul. Pośredniej w sąsiedztwie drogi krajowej DK 44, terenów zielonych,  leśnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 lub nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość stanowi teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany, kształt nieregularny.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna i gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej – symbol 17UM z wyznaczoną linią zabudowy.  

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

239 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

3

 

Działka nr 1788/331, pow. 0.0931 ha,

obręb Paniówki,

KW nr GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RIVb

 

 

Działka położona jest przy ul. Okrężnej w sąsiedztwie terenów zielonych, leśnych,  zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działka nr 1784/331  nie posiada urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna i gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej – symbol 17UM  z wyznaczoną linią zabudowy oraz tereny dróg publicznych – droga klasy „lokalna” – symbol 5KDL.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

203 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

4

 

Działka nr 1789/331, pow. 0.0879 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RIVb

 

Działka położona jest przy ul. Pośredniej  w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 i nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna i gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy     usługowo-mieszkaniowej – symbol 17UM .

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

191 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

5

 

Działka nr 1790/331, pow. 0.0877 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RIVb

 

Działka położona jest przy ul. Pośredniej i ul. Okrężnej w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 lub nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna i gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy     usługowo-mieszkaniowej – symbol 17UM  z wyznaczoną linią zabudowy. 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

191 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

6

 

Działka nr 1791/331, pow. 0.0931 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RIVb

 

Działka położona jest przy ul. Okrężnej w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych,  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działka nr 1784/331 nie posiada urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna i gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy     usługowo-mieszkaniowej – symbol 17UM z wyznaczoną linią zabudowy. 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

203 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

7

 

Działka nr 1792/331, pow. 0.0877 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RIVb

 

Działka położona jest  przy ul. Pośredniej  w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych,  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 i nr  1813/331  (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i  1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna i gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy     usługowo-mieszkaniowej – symbol 17UM .

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

191 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

8

 

Działka nr 1793/331, pow. 0.0876 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RIVb i RV

 

Działka położona jest przy ul. Pośredniej i ul. Okrężnej w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 lub nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna i gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy     usługowo-mieszkaniowej – symbol 17UM  z wyznaczoną linią zabudowy.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

191 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

9

 

Działka nr 1794/331, pow. 0.0931 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RIVb

 

Działka położona jest przy ul. Okrężnej w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych,  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331  i nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i  1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacyjna (podłączenie do sieci kanalizacyjnej możliwe jest tylko pod warunkiem podniesienia terenu działki). Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy     usługowo-mieszkaniowej – symbol 17UM .

z wyznaczoną linią zabudowy.

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

207 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

10

 

Działka nr 1795/331, pow. 0.0879 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RIVb i RV

 

Działka położona jest przy ul. Pośredniej w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 lub nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy     usługowo-mieszkaniowej – symbol 17UM .

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

195 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

11

 

 

Działka nr 1796/331, pow. 0.0878 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RV

 

Działka położona jest przy ul. Pośredniej i ul. Okrężnej w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 lub nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna i  gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy     mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol 10MNU  z wyznaczoną linią zabudowy.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

176 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

12

 

Działka nr 1797/331, pow. 0.0931 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RIVb i RV

 

Działka położona jest przy  ul. Okrężnej w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działka nr  1784/331 nie posiada urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi: tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej –symbol 17UM (w przeważającej części) oraz w mniejszej części tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol 10MNU  z wyznaczoną linią zabudowy.

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

199 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

13

 

Działka nr 1798/331, pow. 0.0880 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RV

 

Działka położona jest przy  ul. Pośredniej w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 i nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi: tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej –symbol 17UM  (w niewielkiej części) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z usługami– symbol 10MNU.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

188 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

14

 

Działka nr 1799/331, pow. 0.0877 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RV

 

Działka położona jest przy  ul. Pośredniej i ul. Okrężnej w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 lub nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy     mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol 10MNU z wyznaczoną linią zabudowy. 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

180 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

15

 

Działka nr 1800/331, pow. 0.0931 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RV

 

Działka położona jest przy  ul.  Okrężnej w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 lub nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działka nr 1784/331 nie posiada urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy     mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol 10MNU  z wyznaczoną linią zabudowy.

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

191 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

16

 

Działka nr 1801/331, pow. 0.0881 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RV

 

Działka położona jest przy  ul.  Pośredniej w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 i  1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Działka stanowi tereny zabudowy     mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol 10MNU .

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

181 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

17

 

Działka nr 1802/331, pow. 0.0878 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RV

 

Działka położona jest przy  ul.  Pośredniej i ul. Okrężnej w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 lub nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

 

Działka stanowi tereny zabudowy     mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol 10MNU z wyznaczoną linią zabudowy. 

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

180 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

18

 

Działka nr 1803/331, pow. 0.0931 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RV

 

Działka położona jest przy ul. Okrężnej  w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych,  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331  (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działka nr 1784/331 nie posiada urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

 

Działka stanowi tereny zabudowy     mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol 10MNU  z wyznaczoną linią zabudowy.

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

191 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

19

 

Działka nr 1804/331, pow. 0.0884 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RV

 

Działka położona jest przy ul. Pośredniej  w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 i nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

 

Działka stanowi tereny zabudowy     mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol 10MNU .

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

181 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

20

 

Działka nr 1805/331, pow. 0.0878 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RV

 

Działka położona jest przy ul. Pośredniej i ul. Okrężnej  w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 lub nr 1813/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

 

Działka stanowi tereny zabudowy     mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol 10MNU  z wyznaczoną linią zabudowy.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

180 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

21

 

Działka nr 1807/331, pow. 0.0886 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00074552/0,

k.m. 5, użytek RV

 

Działka położona jest przy ul. Pośredniej   w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 i nr 1813/331  (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr: 1784/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

 

Działka stanowi tereny zabudowy     mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol 10MNU.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

182 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

22

 

Działka nr 1229/23, pow. 0.0779 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00039643/8,

k.m. 5, użytek RIVb i RV

 

Działka położona jest przy ul. Okrężnej   w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych,  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działka nr 1784/331 nie posiada urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna i  gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

 

Działka stanowi tereny zabudowy     mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol 11MNU z wyznaczoną linią zabudowy. 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

156 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 

23

 

Działka nr 1230/23, pow. 0.0797 ha,

obręb Paniówki,

KW nr   GL1G/00039643/8,

k.m. 5, użytek RIVb

 

Działka położona jest przy ul. Okrężnej   w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych,  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44. Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę nr 1784/331 (własność Gminy Gierałtowice)  do drogi publicznej ul. Leśnej.  Działki nr 1784/331 nie posiada urządzonego dojazdu do drogi publicznej.

Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, teren zielony,  nieogrodzony i niezagospodarowany.

W zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna i  gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

 

Działka stanowi tereny zabudowy     mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol 11MNU  z wyznaczoną linią zabudowy.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

160 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia


 

  • Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni (od 24.06.2022r. do 16.07.2022r.).
  • Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
  • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
  • Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
  •  Informację o działkach zamieszczonych w wykazie można uzyskać  pod nr tel.: 32 30 11 364, 32 30 11 371 lub 32 30 11 372, pokój  111 i 116 lub poprzez e-mail: pp@gieraltowice.pl
  •  Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w   nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

PDFOgłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia_24 czerwiec.pdf