Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.111.2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawiane grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasad ustalenia odpłatności w przypadku obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

 Nr 0050.111.2022 z dnia 30.05.2022 r.

 

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawiane grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasad ustalenia odpłatności w przypadku obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Ustalić stawki czynszu dzierżawnego za grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, których wysokość została określona w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia.
 2. Wysokość stawek o których mowa w ust. 1 zróżnicować z uwzględnieniem powierzchni dzierżawionego gruntu oraz celu dzierżawy.
 3. Określić zasady ustalenia odpłatności w przypadku obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 4. Przez grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości rozumie się grunty pozostające w zasobie, chociażby nie wynikało to z treści księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

 

§ 2

 1. Jeżeli więcej niż jedna osoba ubiega się o dzierżawę tego samego gruntu, ustalenie osoby dzierżawcy następuje w drodze przetargu.
 2. W przypadku określenia wysokości czynszu dzierżawnego w drodze postępowania przetargowego, ustalone w niniejszym zarządzeniu stawki należy traktować jako podstawę do ustalenia wywoławczej stawki czynszu.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Gierałtowice może ustalić indywidualną stawkę czynszu dzierżawnego w zarządzeniu o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy.
 4. Szczegółowe warunki udostępnienia terenu oraz termin płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną każdorazowo w zawartej umowie.
 5. Do opłat za dzierżawę dolicza się należny podatek VAT, z wyjątkiem gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.
 6. Zwalnia się z czynszu dzierżawnego nieużytki, grunty pod drogami i ciekami.
 7. Stawki czynszu dzierżawnego podlegać będą  corocznej  waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług za poprzedni rok ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

§ 3

 1. W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z gruntu, w tym również naruszania zasad korzystania z gruntu, odmowy lub nieuzasadnionego utrudniania wydania terenu, uchylania się od zawarcia umowy, opłatę z tytułu bezumownego korzystania ustala się w wysokości stawki czynszu dzierżawnego określonej w załączniku nr 1.
 2. Opłatę określoną w ust. 1 pobiera się do czasu zawarcia stosownej umowy dzierżawy bądź do czasu wydania nieruchomości.
 3. W przypadku kontynuacji umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w okresie od wygaśnięcia poprzedniej umowy do zawarcia nowej umowy dzierżawy opłata za bezumowne korzystanie pobierana jest w wysokości określonej w ostatnio obowiązującej umowie dzierżawy.

 

§ 4

 1. Ustalenie odpłatności za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (służebność, użytkowanie) następuje na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie Wójta Gminy Gierałtowice przez rzeczoznawcę majątkowego.
 2. Opłaty za ustanowienie  ograniczonego prawa rzeczowego ustala się w następujący sposób:
 3. opłatę roczną za ustanowienie użytkowania ustala się w wysokości 0,3% wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym,
 4. jednorazową opłatę za ustanowienie służebności ustala się w wysokości określonej w operacie szacunkowym.
 5. Jednorazową opłatę za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Gierałtowice i gminnych osób prawnych, w tym spółek prawa handlowego w których Gmina Gierałtowice posiada 100% udziałów lub akcji, działających w związku z realizacją zadań własnych Gminy, ustala się w wysokości 1 zł netto niezależnie od parametrów urządzeń.
 6. Koszty związane z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego: w tym koszty notarialne, koszty sądowe, koszty operatu szacunkowego, koszty dokumentacji geodezyjnej, ponosi osoba zainteresowana ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego.
 7. Odstąpienie od dokonania wyceny, żądania odpłatności za ustanowienie służebności i ponoszenia kosztów o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a także zastosowanie stawki opłaty, o której mowa w ust. 3, dopuszczalne jest jedynie w przypadku ograniczonych praw rzeczowych ustanawianych w interesie i/lub na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa. Decyzje w tej sprawie podejmuje Wójt Gminy Gierałtowice w formie zarządzenia.

 

§ 5

 1. Tracą moc Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr:
 1. 0050.187.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w  sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rolne,
 2. 0050.18.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego.
  1. Umowy zawarte przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia pozostają w mocy na niezmienionych warunkach do czasu ich wygaśnięcia bądź rozwiązania.

 

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

I. Roczne stawki czynszu dzierżawnego, za grunty wykorzystywane na cele rolnicze bez względu na klasę w wysokości:

 

Wyszczególnienie

 

Stawka

a)

do 500 m2 

0,10 zł/m2     rocznie

b)

powyżej 500 m2 do 2 000m2

0,06 zł/m2     rocznie

c)

powyżej 2 000 m2 do 5 000m2

0,05 zł/m2     rocznie

d)

powyżej 5 000 m2  do 10 000 m2

0,04 zł/m2     rocznie

e)

powyżej 10 000 m2 

0,03 zł/m2     rocznie

 

 

II. Miesięczne stawki netto  czynszu dzierżawnego za pozostałe grunty:

 

Wyszczególnienie

Stawka

a)

Grunty na działalność wytwórczą, usług, handlową i  produkcyjną

- przy powierzchni do 500 m2

- przy powierzchni przekraczającej 500 m2

 

 

- 1,47 zł

- 0,62 zł

 

 

1 m2  miesięcznie

1 m2  miesięcznie

b)

Grunty na prowadzenie działalności rozrywkowej (np. cyrk, wesołe miasteczko, karuzele)

112,95 zł

dziennie

(bez względu na powierzchnię)

c)

Grunty na prowadzenie ogródków przydomowych

0,22 zł

1m2 rocznie

d)

Grunty, na których ustawiono reklamy, tablice informacyjne, poza pasem drogowym

101,65 zł

1m2 powierzchni reklamowej rocznie

e)

Grunt pod umieszczenie przenośnego kontenera spełniającego funkcję posterunku przejazdowego

1,47 zł

1 m2 miesięcznie

f)

Grunty pod stanowiska kontenerowe na odzież używaną

16,94 zł

miesięcznie za kontener

g)

Grunt pod szafy kablowe sieci teletechnicznej, stacje transformatorowe, redukcyjne

1,24 zł

1 m2 miesięcznie

h)

Grunt pod umieszczenie  pomieszczenia gospodarczego, garażu nietrwale związanego z gruntem

1,02 zł

1 m2 miesięcznie 

i)

Teren położony w Przyszowicach składający się z części działek ewidencyjnych numer 157, 834/163, 838/165, 841/168 - pod działalność strzelnicy

0,57 zł

1 m2  rocznie

   j)

Grunty pozostałe (np. place, tereny składowe, parkingi)

0,40 zł

1 m2 miesięcznie

PDFzarządzenie czynsz dzierżawny za grunty.pdf (1,25MB)