Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice!

 

27 lutego 2023 r. rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gierałtowice. Nabór do przedszkoli będzie przeprowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru.

Wszystkich rodziców zapraszamy do odwiedzenia strony:

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminagieraltowice

 

na której od poniedziałku 27 lutego 2023 r. o godz. 8.00 zostanie opublikowana oferta publicznych przedszkoli, regulamin naboru oraz szczegółowe informacje o tym, jak korzystać z aplikacji.

 

  • Rodzic po założeniu profilu, podaje dane dziecka oraz zaznacza spełniane kryteria (podstawowe oraz dodatkowe). Wybiera również maksymalnie trzy przedszkola w kolejności od najbardziej preferowanego. W przypadku braku miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek zostaje automatycznie rozpatrywany przez kolejne przedszkole.

 

  • Po zakończonej rejestracji wygenerowany i wydrukowany wniosek oraz wszystkie oświadczenia muszą zostać podpisane przez obojga rodziców (poza przypadkiem samotnego wychowywania dziecka). Wzory oświadczeń  będą do pobrania w witrynie naborowej, natomiast wymagane zaświadczenia należy uzyskać w danej instytucji.
  • WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU WRAZ Z WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI DANE KRYTERIUM REKRUTACYJNE (OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, DOKUMENTY ZAŚWIADCZAJĄCE O ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO).

  • Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającym wybrane kryteria należy złożyć do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 10 marca 2023 r. do godziny 15:00

 

  • Rodzice nieposiadający dostępu do Internetu mogą pobrać wnioski w sekretariacie danego przedszkola.

 

  • Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 27 marca o godzinie 12:00.

 

  • Do dnia 4 kwietnia 2023. do godziny 15:00 rodzice dzieci zakwalifikowanych składają potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w danym przedszkolu.

 

Zapraszamy do zapoznania się również z szczegółowymi zasadami rekrutacji do gminnych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice  na rok szkolny 2023 / 2024.

 

Kryteria ustawowe przyjęcia do przedszkola o jednakowej wartości punktowej

 

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie    o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

 

Dodatkowe kryteria przyjęcia do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym ustalone przez organ prowadzący

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1

Dziecko, którego rodzice oboje rodzice pracują  lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność rolniczą lub działalność  gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

20

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

2

 

Rodzeństwo dziecka, które uczęszcza  do tej samej placówki

10

Dane potwierdza dyrektor placówki

3

Dziecko wychowuje się w rodzinie korzystającej z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych

 

10

Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy ośrodka opieki społecznej

 

4

Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora sądowego lub wsparciem asystenta rodziny; w rodzinie występuje długotrwała lub ciężka choroba

10

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

5

Dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły, przy której znajduje się przedszkole

15

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

6

Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko: rozliczają/rozlicza podatek dochodowy jako mieszkańcy/mieszkaniec gminy Gierałtowice w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gliwicach

50

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu podatku w danym roku kalendarzowym

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice na rok szkolny 2023/2024

 

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27.02.2023 r. godz. 8:00

do 10.03.2023 r. godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27.02.2023 r. godz. 8:00

do 22.03.2023 r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2023 r. godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 28.03.2023 r. godz. 8:00

do 04.04.2023 r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

05.04.2023 r. godz. 12:00

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 29.05.2023 r. godz. 8:00

do 02.06.2023 r. godz. 15:00

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 29.05.2023 r. godz. 8:00

do 13.06.2023 r. godz. 15:00

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

16.06.2023 r. godz. 12:00

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 19.06.2023 r. godz. 8:00

do 22.06.2023 r. godz. 15:00

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

23.06.2023 r. godz. 12:00

Załączniki:

PDFZASADY Rekrutacji do gminnych przedszkoli 2023_2024.pdf (333,02KB)

DOCXRekrutacja 2023 - przedszkole.docx (19,41KB)