Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.84.2023 z dnia 18.05.2023r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.84.2023 z dnia 18.05.2023r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r.
  poz. 40 ze zm.),
 • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344 ze zm.),
 • § 7 ust. 1 uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 maja 2018r. poz.3322,  ostatnia zmiana Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 października 2020r. poz. 7280).

 

Z A R Z Ą D Z A M

  § 1

Przeznaczyć do zbycia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość z gminnego zasobu, szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach na okres 21 dni oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl.  Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik 

do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.84.2023

z dnia 18.05.2023r.

         WYKAZ

   NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

 

Lp

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i oraz ewidencji gruntów i budynków

 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice

 

Rodzaj zbycia

 

Cena nieruchomości

 

 

1

 

Działka nr 459/8, pow. 0.2880 ha,

obręb Chudów,

KW nr GL1G/00039836/8

k.m. 35, użytek-ŁIV

Działka niezabudowana w kształcie wąskiego i wydłużonego prostokąta, położona przy drodze wewnętrznej ul. Brzezina stanowiącej własność Gminy Gierałtowice. Przez działkę wzdłuż południowo-zachodniej i północnej  granicy przebiega rów melioracyjny, teren działki porośnięty zielenią nieurządzoną niską. Od strony południowo-zachodniej działka graniczy z lasem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny rolne. W zasięgu działki znajdują się następujące sieci: gazowa i energetyczna. Brak możliwości podłączenia działki do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Działka posiada ograniczenia w zabudowie wynikające z sąsiedztwa lasu. Ewentualna zabudowa działki winna być realizowana z uwzględnieniem przepisów dot. bezpieczeństwa pożarowego budynków.

 

Działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol 9MN  z wyznaczoną linią zabudowy oraz w niewielkiej części tereny dróg - droga klasy „dojazdowa”  – symbol 5cKDD.

 

 

Sprzedaż w trybie ustnego  przetargu nieograniczonego

 

231 000 zł

+ podatek VAT
według stawki
obowiązującej
w dniu zbycia

 • Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni (od 18.05.2023r. do 09.06.2023r.).
 • Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
 • Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 • Informację o działce zamieszczonej w wykazie można uzyskać  pod nr tel.: 32 30 11 364, 32 30 11 371, pokój  111  lub poprzez e-mail: pp@gieraltowice.pl
 • Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w   nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.