Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.134.2023 z dnia 20.07.2023r. w sprawie: wyboru formy przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych, ustalenia wysokości wadium oraz powołania Komisji Przetargowej

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

 Nr 0050.134.2023 z dnia 20.07.2023r.

w sprawie: wyboru formy przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych, ustalenia wysokości wadium oraz powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40),
 • art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),
 • § 4 ust. 2, § 8 ust. 2 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213),
 • § 7 ust. 1 Uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 maja 2018r. poz.3322,  ostatnia zmiana Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 października 2020 r. poz. 7280),
 • Uchwały Nr L/373/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości,
 • Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.49.2023 z dnia 7 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,

Z A R Z Ą D Z A M

§ 1

Przeprowadzić I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gierałtowice – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołać Komisję Przetargową w składzie:

 1. Maria Kuczera - przewodniczący
 2. Anna Woźnica-Marcisz -członek
 3. Agnieszka Lazarowicz - członek
 4. Barbara Kubicka - członek
 5. Aleksandra Kuś – członek
 6. Gabriela Nowakowska - członek

do przeprowadzenia w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48a przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W razie nieobecności przewodniczącego komisji jego funkcję sprawuje wyznaczony przez niego członek komisji.

§ 4

Wyciąg z ogłoszenia podlega opublikowaniu w dodatku gliwickim do Dziennika Zachodniego.

 § 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

Do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.134.2023 z dnia 20.07.2023r.

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza I ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice

 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka
  nr 1798/331
  o powierzchni 0.0880 ha, arkusz 5, jednostka ewidencyjna Gierałtowice, obręb ewidencyjny Paniówki, użytek gruntowy RV dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00074552/0.   W dziale III KW wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności gminy Gierałtowice celem zabezpieczenia roszczeń aktualnego właściciela działki nr 2164/331, która powstała w wyniku podziału działki nr 1784/331 objętej niniejszą księgą wieczystą. Dział IV KW wolny od wpisów.

Lokalizacja: https://gieraltowice.e-mapa.net/?identifyParcel=240503_2.0003.AR_5.1798/331

Cena wywoławcza nieruchomości: 189 000,00 zł

do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 931)

Wadium: 20 000,00 zł

Opis nieruchomości:

 • położenie przy ul. Pośredniej,
 • regularny kształt, teren zielony, lekko pofałdowany, nieogrodzony i niezagospodarowany,
 • w sąsiedztwie terenów zielonych, leśnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44,
 • dostęp do drogi publicznej (ul. Leśnej) poprzez działki nr: 1813/331 i 2165/331 (własność Gminy  Gierałtowice),
 • działki nr: 1813/331 i 2165/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej,
 • w zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna, gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości,
 • położenie w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W uchwalonym dnia 6 października 2021r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia
15 października 2021 r., poz. 6563) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki-Etap I nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczonej symbolem 17UM (w niewielkiej części) oraz terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonej symbolem 10MNU.

 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka
  nr 1801/331 o powierzchni 0.0881 ha
  , arkusz 5, jednostka ewidencyjna Gierałtowice, obręb ewidencyjny Paniówki, użytek gruntowy RV dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00074552/0.  W dziale III KW wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności gminy Gierałtowice celem zabezpieczenia roszczeń aktualnego właściciela działki nr 2164/331, która powstała w wyniku podziału działki nr 1784/331 objętej niniejszą księgą wieczystą. Dział IV KW wolny od wpisów.

Lokalizacja: https://gieraltowice.e-mapa.net/?identifyParcel=240503_2.0003.AR_5.1801/331

Cena wywoławcza nieruchomości: 182 000,00 zł

do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 931)

Wadium: 20 000,00 zł

Opis nieruchomości:

 • położenie przy ul. Pośredniej,
 • regularny kształt zbliżony do kwadratu, teren zielony, lekko pofałdowany, nieogrodzony
  i niezagospodarowany,
 • w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych,  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44,
 • dostęp do drogi publicznej (ul. Leśnej) poprzez działki nr: 1813/331 i 2165/331 (własność Gminy Gierałtowice),
 • działki nr: 1813/331 i 2165/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej,
 • w zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości,
 • położenie w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W uchwalonym dnia 6 października 2021r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia
15 października 2021 r., poz. 6563) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki-Etap I nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczona symbolem 10MNU.

 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka
  nr 1802/331 o powierzchni 0.0878 ha
  , arkusz 5, jednostka ewidencyjna Gierałtowice, obręb ewidencyjny Paniówki, użytek gruntowy RV dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00074552/0.  W dziale III KW wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności gminy Gierałtowice celem zabezpieczenia roszczeń aktualnego właściciela działki nr 2164/331, która powstała w wyniku podziału działki nr 1784/331 objętej niniejszą księgą wieczystą. Dział IV KW wolny od wpisów.

Lokalizacja: https://gieraltowice.e-mapa.net/?identifyParcel=240503_2.0003.AR_5.1802/331

Cena wywoławcza nieruchomości: 181 000,00 zł

do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 931)

Wadium: 20 000,00 zł

Opis nieruchomości:

 • położenie przy ul. Pośredniej i ul. Okrężnej,
 • regularny kształt zbliżony do kwadratu, teren zielony, lekko pofałdowany, nieogrodzony
  i niezagospodarowany,
 • w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych,  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi krajowej DK 44,
 • dostęp do drogi publicznej (ul. Leśnej) poprzez działkę nr 2165/331 lub nr 1813/331 (własność Gminy  Gierałtowice),
 • działki nr: 2165/331 i 1813/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej,
 • w zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa  i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości,
 • położenie w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

w uchwalonym dnia 6 października 2021r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia
15 października 2021 r., poz. 6563) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki-Etap I nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczona symbolem 10MNU z wyznaczoną linią zabudowy.

 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka
  nr 1805/331 o powierzchni 0.0878 ha
  , arkusz 5, jednostka ewidencyjna Gierałtowice, obręb ewidencyjny Paniówki, użytek gruntowy RV dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00074552/0. W dziale III KW wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności gminy Gierałtowice celem zabezpieczenia roszczeń aktualnego właściciela działki nr 2164/331, która powstała w wyniku podziału działki nr 1784/331 objętej niniejszą księgą wieczystą. Dział IV KW wolny od wpisów.

Lokalizacja: https://gieraltowice.e-mapa.net/?identifyParcel=240503_2.0003.AR_5.1805/331

Cena wywoławcza nieruchomości: 181 000,00 zł

do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 931)

Wadium: 20 000,00 zł

Opis nieruchomości:

 • położenie przy ul. Pośredniej i ul. Okrężnej,
 • regularny kształt zbliżony do kwadratu, teren zielony, lekko pofałdowany, niezagospodarowany,   ogrodzony na granicy z działką nr 1808/331, pozostała część nieogrodzona,
 • w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych,  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi  krajowej DK 44,
 • dostęp do drogi publicznej (ul. Leśnej) poprzez działkę nr 1813/331 lub nr 2165/331 (własność Gminy  Gierałtowice),
 • działki nr: 1813/331 i  2165/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej,
 • w zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna,  gazowa i kanalizacja sanitarna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości,
 • położenie w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W uchwalonym dnia 6 października 2021r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia
15 października 2021 r., poz. 6563) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki-Etap I nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczona symbolem 10MNU z wyznaczoną linią zabudowy.

 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1796/331 o powierzchni 0.0878 ha, arkusz 5, jednostka ewidencyjna Gierałtowice, obręb ewidencyjny Paniówki, użytek gruntowy RV dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00074552/0.  W dziale III KW wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności gminy Gierałtowice celem zabezpieczenia roszczeń aktualnego właściciela działki nr 2164/331, która powstała w wyniku podziału działki nr 1784/331 objętej niniejszą księgą wieczystą. Dział IV KW wolny od wpisów.

Lokalizacja: https://gieraltowice.e-mapa.net/?identifyParcel=240503_2.0003.AR_5.1796/331

Cena wywoławcza nieruchomości: 177  000,00 zł

do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 931)

Wadium: 20 000,00 zł

Opis nieruchomości:

 • położenie przy ul. Pośredniej i ul. Okrężnej,
 • nieregularny kształt, teren zielony, lekko pofałdowany,  nieogrodzony i niezagospodarowany,
 • w sąsiedztwie terenów zielonych,  leśnych,  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi  krajowej DK 44,
 • dostęp do drogi publicznej (ul. Leśnej) poprzez działkę nr 1813/331 lub nr 2165/331 (własność Gminy Gierałtowice), 
 • działki nr: 1813/331 i 2165/331 nie posiadają urządzonego dojazdu do drogi publicznej,
 • w zasięgu działki  znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna i gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości,
 • położenie w zasięgu terenu górniczego „Makoszowy II”.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W uchwalonym dnia 6 października 2021r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia
15 października 2021 r., poz. 6563) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki-Etap I nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczona symbolem 10MNU z wyznaczoną linią zabudowy.

 

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 14.09.2023 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48a, odpowiednio:

 1. działka nr 1798/331 o godz. 8.30
 2. działka nr 1801/331 o godz. 9.30
 3. działka nr 1802/331 o godz. 10.00
 4. działka nr 1805/331 o godz. 10.30
 5. działka nr 1796/331 o godz. 11.00

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w pieniądzu (PLN) z podaniem tytułu wpłaty określającym numer geodezyjny nieruchomości i osoby wpłacającej wadium przelewem na konto Urzędu Gminy w Gierałtowicach w PKO BP S.A. nr 80 1020 2313 0000 3102 0653 0382.
 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 08.09.2023r.
 3. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Gierałtowice.
 4. Wpłacone przez oferenta wadium, który przetargu nie wygra zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta.
 6. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyla się od zawarcia umowy notarialnej, co stanowi w szczególności nie stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu
  i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 8. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz stanem faktycznym nieruchomości.
 9. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
  1. w przypadku osób fizycznych - dowodów tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
   1. w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim - pisemne oświadczenia co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz określającego majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości:
    1. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
     • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo
     • złożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
      25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)  na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona
      w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie,
    2. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia
     do przetargu będzie:
     • przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo            
     • przedłożenie odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości
      do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
  2. W przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną –
   w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej:
   1. odpis z KRS (oryginał lub wydruk z Internetu) - załączony odpis z KRS powinien być wydany lub wydrukowany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu ustaloną w ogłoszeniu; do odpisu powinno być dołączone oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji uczestnika przetargu, że od daty wydania lub wydrukowania odpisu z rejestru dane w nim zawarte nie uległy zmianie i do dnia przetargu dane te nie ulegną zmianie,
   2. umowa aktu założycielskiego lub statutu wraz ze wszystkimi zmianami (kopia poświadczona
    za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą zgłoszenie udziału w przetargu),
   3. uchwała właściwego organu wyrażającej zgodę na nabycie nieruchomości (oryginał),
   4. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami (oryginał).
 11. Cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie
  z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. 2017r. poz. 2278).
 12. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 14. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest zapłacić wylicytowaną cenę sprzedaży nie później niż na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej
  na wskazanym w protokole z przeprowadzonego przetargu rachunku bankowym Gminy Gierałtowice.
 15. W przypadku nieprzystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej,
  tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub brak wpłaty należności określonej w pkt 14 niniejszego ogłoszenia na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży, Wójt Gminy Gierałtowice może odstąpić od zawarcia umowy a wadium nie podlega zwrotowi.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci i strefy ochronne, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci stanowią ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 2. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym różne niewskazane na mapie urządzenia podziemne, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.
 3. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem praw do nieruchomości ponosi nabywca.
 4. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości dostępny jest w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Gierałtowicach, pok. 111 oraz
  na stronie internetowej www.gieraltowice.pl. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu dlatego konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości
  i ewentualnych ograniczeniach.
 5. Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48a oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl.
 6. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Gierałtowice, tel. 32 30 11 364, pok. nr 111 lub poprzez email: pp@gieraltowice.pl

 

Gierałtowice, dnia 20.07.2023 r.