Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia wysokości wadium oraz powołania Komisji Przetargowej

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

 Nr 0050.142.2023 z dnia 03.08.2023r.

 

w sprawie: ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia wysokości wadium oraz powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40),
 • art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),
 • § 4 ust. 2, § 8 ust. 2 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213),
 • § 7 ust. 1 Uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 maja 2018r. poz.3322,  ostatnia zmiana Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 października 2020 r. poz. 7280),
 • Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.84.2023 z dnia 18 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia,

Z A R Z Ą D Z A M

§ 1

Przeprowadzić I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gierałtowice – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołać Komisję Przetargową w składzie:

 1. Maria Kuczera - przewodniczący
 2. Anna Woźnica-Marcisz -członek
 3. Agnieszka Lazarowicz - członek
 4. Barbara Kubicka - członek
 5. Aleksandra Kuś – członek
 6. Gabriela Nowakowska - członek

do przeprowadzenia w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48a przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej opisanej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W razie nieobecności przewodniczącego komisji jego funkcję sprawuje wyznaczony przez niego członek komisji.

§ 4

Wyciąg z ogłoszenia podlega opublikowaniu w dodatku gliwickim do Dziennika Zachodniego.

 § 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

Do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.142.2023 z dnia 03.08.2023r.

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Gierałtowice

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr 459/8
o powierzchni 0.2880 ha, arkusz 35, obręb ewidencyjny Chudów, użytek gruntowy ŁIV dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00039836/8.   W dziale III KW wpisany jest ciężar realny w ilości 16,27 cetnarów metrycznych żyta na rzecz Skarbu Państwa. Dział IV KW wolny od wpisów.

https://gieraltowice.e-mapa.net/?identifyParcel=240503_2.0001.AR_35.459/8

Cena wywoławcza nieruchomości: 232 000,00 zł

- do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zbycia nieruchomości

Wadium: 25 000,00 zł

Opis nieruchomości:

 • położenie przy drodze wewnętrznej ul. Brzezina,
 • działka w kształcie wąskiego i wydłużonego prostokąta, teren porośnięty zielenią nieurządzoną niską, wzdłuż południowo-zachodniej i północnej granicy przebiega rów melioracyjny,
 • od strony południowo-zachodniej działka graniczy z lasem stąd istnieją ograniczenia w zabudowie, ewentualna zabudowa winna być realizowana z uwzględnieniem przepisów dot. bezpieczeństwa pożarowego budynków,
 • w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny rolne,
 • w zasięgu działki znajdują się następujące sieci: gazowa i energetyczna, brak możliwości przyłączenia działki do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W uchwalonym dnia 27 października 2021r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia
5 listopada 2021 r., poz. 6939) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Chudów nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem 9MN oraz w niewielkiej części tereny dróg – droga klasy „dojazdowa” – oznaczonej symbolem 5cKDD z wyznaczoną linią zabudowy.

 

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się                                                      w dniu 21.09.2023 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach                           przy ul. Ks. Roboty 48a.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w pieniądzu (PLN) z podaniem tytułu wpłaty określającym numer geodezyjny nieruchomości i osoby wpłacającej wadium przelewem na konto Urzędu Gminy w Gierałtowicach w PKO BP S.A. nr 80 1020 2313 0000 3102 0653 0382.
 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 15.09.2023r.
 3. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Gierałtowice.
 4. Wpłacone przez oferenta wadium, który przetargu nie wygra zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta.
 6. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyla się od zawarcia umowy notarialnej, co stanowi w szczególności nie stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu
  i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 8. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz stanem faktycznym nieruchomości.
 9. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
  1. w przypadku osób fizycznych - dowodów tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
   1. w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim - pisemne oświadczenia co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz określającego majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości:
    1. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
     • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo
     • złożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
      25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)  na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona
      w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie,
    2. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia
     do przetargu będzie:
     • przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo            
     • przedłożenie odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości
      do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
  2. W przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną –
   w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej:
   1. odpis z KRS (oryginał lub wydruk z Internetu) - załączony odpis z KRS powinien być wydany lub wydrukowany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu ustaloną w ogłoszeniu; do odpisu powinno być dołączone oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji uczestnika przetargu, że od daty wydania lub wydrukowania odpisu z rejestru dane w nim zawarte nie uległy zmianie i do dnia przetargu dane te nie ulegną zmianie,
   2. umowa aktu założycielskiego lub statutu wraz ze wszystkimi zmianami (kopia poświadczona
    za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą zgłoszenie udziału w przetargu),
   3. uchwała właściwego organu wyrażającej zgodę na nabycie nieruchomości (oryginał),
   4. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami (oryginał).
 11. Cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie
  z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. 2017r. poz. 2278).
 12. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 14. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest zapłacić wylicytowaną cenę sprzedaży nie później niż na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej
  na wskazanym w protokole z przeprowadzonego przetargu rachunku bankowym Gminy Gierałtowice.
 15. W przypadku nieprzystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej,
  tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub brak wpłaty należności określonej w pkt 14 niniejszego ogłoszenia na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży, Wójt Gminy Gierałtowice może odstąpić od zawarcia umowy a wadium nie podlega zwrotowi.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci i strefy ochronne, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci stanowią ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 2. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym różne niewskazane na mapie urządzenia podziemne, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.
 3. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem praw do nieruchomości ponosi nabywca.
 4. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości dostępny jest w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Gierałtowicach, pok. 111 oraz
  na stronie internetowej www.gieraltowice.pl. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu dlatego konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości
  i ewentualnych ograniczeniach.
 5. Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48a oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl.
 6. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Gierałtowice, tel. 32 30 11 364, pok. nr 111 lub poprzez email: pp@gieraltowice.pl

 

Gierałtowice, dnia 03.08.2023 r.