Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Strategie i programy

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i wynikające z tego faktu zmiany w sposobie realizacji polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania poziomu rozwoju wszystkich regionów w ramach wspólnotowej polityki regionalnej stało się podstawą do uchwalenia w Gminie Gieraltowice następujących programów: 
 

 1. Strategia Rozwoju Gminy Gierałtowice do roku 2030 PDFSTRATEGIA_2030.pdf (2,47MB)
 2. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na potrzeby opracowania projektu strategii rozwoju gminy Gierałtowice do roku 2030 PDFDIAGNOZA_STRATEGICZNA.pdf (4,21MB)
 3. Strategia promocji Gminy Gierałtowice: PDFStrategia Promocji (1,10MB)
 4. Program Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2023 z perspektywą do roku 2027
 5. Program Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2019 z perspektywą do roku 2023 
 6. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gierałtowice na lata 2013-2032 
 7. Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice
 8. Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice 
 9. Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice - uchwała z dnia 22 marca 2016 r.
 10. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025
 11. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023
 12. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gierałtowice na lata 2013-2032
 13. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gierałtowice na lata 2020-2024
 14. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
 15. Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
 16. Uchwala nr XIV/109/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7544) 
 17. Zasady udzielania z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła - uchwała nr XLIV/321/2022
 18. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2023 roku
 19. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Gierałtowice na lata 2023-2025”
 20. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 PDF174_Strategia OPS_załącznik..pdf (6,72MB) PDF174_Strategia OPS_uchwała.pdf (24,54KB)
 21. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gierałtowice na lata 2021 - 2025
 22. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Gierałtowice na lata 2023-2025
 23. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice na lata 2023-2026
 24. Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023